Algemene voorwaarden & privacyverklaring

April 2020

KenTravel

Bontekoestraat, 6826 SP Arnhem

KvK: 71925465

BTW: NL221845835B01

06 34 89 52 25

Definities

Onderstaande termen worden gebruikt in deze algemene voorwaarden. De volgende betekenissen zijn hieraan gekoppeld:

 • Opdrachtgever: De persoon of personen die met KenTravel een overeenkomst heeft gesloten. Daarnaast is deze persoon of personen de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Schriftelijk: In deze algemene voorwaarden wordt ‘schriftelijk’ voornamelijk bedoeld als digitale communicatie, zoals e-mail. Te allen tijde is de opdrachtgever verantwoordelijk voor ontvangst van het digitaal verstrekte bericht of e-mail.
 • Offerte: Prijsopgaaf aan potentiele opdrachtgever, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Opdracht: de dienst en/of het product dat door KenTravel geleverd zal worden.

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedere overeenkomst, offerte en/of aanbieding welke afgesloten is tussen KenTravel en de opdrachtgever.
 • Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing wanneer er derden betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Aanbod

 • Op verzoek doet KenTravel een aanbod in de vorm van een offerte. De offerte verliest haar geldigheid 14 dagen nadat het aanbod is verstrekt.
 • Er kunnen veranderingen optreden in het aanbod van diensten, producten en/of prijzen. KenTravel dient de opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.

Aanvaarding opdracht

 • De opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te accepteren. Indien de opdrachtgever het nalaat om te reageren maar al eerder de indruk heeft gewekt het aanbod te accepteren, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Na accepteren van het aanbod ontvangt de opdrachtgever van KenTravel een factuur voor de betaling
 • Na acceptatie kan de overeenkomst alleen nog met wederzijdse instemming gewijzigd worden. KenTravel heeft in dat geval het recht om de overeenkomst aan te passen.
 • Na acceptatie van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever de nieuwsbrief per e-mail. Indien de opdrachtgever deze niet wil ontvangen, kan dit vooraf aangegeven worden of zich onderaan de betreffende e-mail uitschrijven.
 • KenTravel heeft het recht om een opdracht na acceptatie alsnog te weigeren wanneer er nieuwe/andere informatie beschikbaar komt omtrent de opdrachtgever welke uitvoering voor KenTravel onaanvaardbaar maakt.

Levering

 • KenTravel hanteert geschatte levertijden, tenzij anders overeengekomen. Deze staan vermeld bij de betreffende producten

Vergoeding

 • Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, mag KenTravel het tarief aanpassen.
 • Indien KenTravel hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke noodzakelijk was, zal dit worden doorberekend aan de opdrachtgever
 • Bedragen welke door KenTravel genoemd zijn, zijn exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen of bij een product vermeldt staat.

Betalingsvoorwaarden

 • KenTravel zal voor het verschuldigde bedrag een digitale factuur verstrekken aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 • De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen
 • De betalingsverplichting is tevens geldig wanneer de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigden werkzaamheden of producten.

Annulering

 • Wanneer een factuur niet binnen de gegeven betalingstermijn is voldaan, kan KenTravel, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van het product of dienst opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst, wordt schriftelijk gedaan.
 • In het geval van ontbinding betreft een product boven het bedrag €100, brengt KenTravel €50 in rekening.

Klachten

 • Klachten over producten en/of diensten van KenTravel dienen binnen 14 dagen nadat de klacht(en) tot stand zijn gekomen schriftelijk te worden ingediend bij KenTravel.
 • Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen door KenTravel in behandeling genomen worden. KenTravel streeft ernaar om de opdrachtgever de best mogelijke oplossing te bieden.
 • Klachten en/of bezwaren, welke zijn ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op

Auteursrecht

 • KenTravel behoudt auteursrecht en andere rechten van gemaakt werk in het kader van de opdracht/product/overeenkomst.
 • KenTravel houdt zich het recht om gemaakt werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder eigen website, portfolio, social media, drukwerk, ter publicatie in (online) tijdschriften- en nieuwsbladen en voor deelname aan wedstrijden
 • De opdrachtgever mag het werk van KenTravel NIET verveelvoudingen en  ook niet opnieuw bewerken. Bij openbaring van de foto’s dient de naam van KenTravel vermeld te worden.

Aansprakelijkheid

 • KenTravel is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaan is bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door KenTravel of diens vertegenwoordiger.
 • De aansprakelijkheid zal nooit het bedrag overstijgen dat door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

 • KenTravel heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden door KenTravel tijdig en schriftelijk doorgegeven aan de opdrachtgever.
 • Wanneer de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden ingaan.

Privacyverklaring

Identiteit van de onderneming

KenTravel is een onderneming dat zich specialiseert in het creeëren van reisinspiratie en het verkopen van reis gerelateerde producten die door henzelf gemaakt zijn.

KenTravel verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze dienst(en) en/of wanneer je deze zelf aan KenTravel verstrekt. Persoonsgegevens die door KenTravel verwerkt worden zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Doelen voor verwerking persoonsgegevens

KenTravel streeft naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening. Je gegevens worden daarom gebruikt voor onderstaande doeleinden:

 • Indien nodig zal KenTravel (telefonisch en/of per e-mail) contact moeten kunnen opnemen wanneer dit ten behoeve van de dienstverlening of het product is
 • Om de betaling te kunnen afhandelen
 • Om producten en/of diensten bij je af te leveren
 • Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening
 • KenTravel verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens

KenTravel is wettelijk verplicht om persoonsgegevens minimaal 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Deze 7 jaar gelden vanaf het laatste moment dat je in contact bent geweest met KenTravel omtrent de dienstverlening of het afnemen van een product.

Delen van persoonsgegevens

KenTravel zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden. Persoonsgegevens zullen uitsluitend gedeeld worden aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Cookies

KenTravel maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Cookies worden door KenTravelgebruikt om de website te optimaliseren, ze zorgen ervoor dat onze site naar behoren werkt en zo kan er ook gestreefd worden naar meer gebruiksgemak op de website.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, verzoek tot intrekking of bezwaar sturen naar info@kentravel.nl

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van (persoons)gegevens wordt erg serieus genomen door KenTravel. KenTravel neemt passende maatregelen om de beveiliging van je (persoons)gegevens te optimaliseren. Zo worden je persoonsgegevens bewaard in een beveiligde omgeving.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je contact opnemen met KenTravel via info@kentravel.nl

Ontvang gratis ons E-Book: “Uniek op vakantie in Nederland”

Vol inspiratie om op nederlandse bodem erop uit te gaan.

Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief en onvang het E-Book als download.

KenTravel 23 april 2020 ©

Algemene voorwaarden en privacy